بگذر از نی من حکایت می کنم ,


وز جدایی ها شکایت می کنم ,

نی کجا این نکته ها اموخته؟ ,


نی کجا داند نیستان سوخته؟ ,

بشنو از من بهترین راوی منم ,


راست خواهی هم نی و هم نی زنم ,

نشنو از نی نی حصیری بیش نیست ,


بشنو از دل ,دل حریم دلبریست ,

نی چو سوزد خار و خاکستر شود ,


دل چو سوزد خانه ی دلبر شود …. ,


تقدیم به عشق من غزال